رويدادهاي آينده       [ آرشيو ماهانه ]      
   
پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

مهلت ارسال مقالات برای آخرین بار تا 29 اردیبهشت 96 تمدید شد.   (9-2-1396)  


کنفرانس ملی اندیشه هاوفناوری های نوین درعلوم جغرافیایی

دانشگاه زنجان میزبان اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی  (3-2-1396)  


سلسله سمینارهای ماهانه گروه مهندسی مکانیک

12 اردیبهشت ماه سالن کاوه  (30-1-1396)