رويدادهاي آينده       [ آرشيو ماهانه ]      
   
برگزاری سمینار گروه فلسفه

عنوان سخنرانی :مجوز دهی برای پدر و مادری سخنران: دکتر محسن جاهد   (30-7-1396)  


برگزاری سمینارهای گروه فلسفه

با همکاری انجمن علمی گروه فلسفه   (29-7-1396)  


پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

دانشگاه زنجان میزبان پنجمین دوره کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران به تاریخ 8 و 9 شهریور خواهد بود.  (7-6-1396)  


دفاعيه پايان نامه هاي دانشجويي       [ آرشيو ماهانه ]      
   
جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم

01/08/96 ساعت:15 سالن سمیناردانشکده علوم   (29-7-1396)  


جلسه دفاع از پايان نامه گروه شیمی- دانشکده علوم

عنـوان: سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت آنتی باکتریال ترکیبات آلی کایرال  (29-6-1396)  


جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم

سنتز کاتاليزگرهاي جدید همگن و ناهمگن بر پايه کروم و بررسی فعاليت آن­ها در تريمريزاسيون اتيلن  (29-6-1396)