استفاده از سایر میل کلاینت ها

اگر مایل به استفاده از webmail نیستید می توانید mail client مورد علاقه ی خود را با انجام تنظیماتی مورد استفاده قرار دهید. Mail client هایی مانند :

..., Mozilla Thunderbird , Microsoft Outlook , Apple Mail - OS X , Pegasus Mail

بعنوان نمونه تنظیمات مربوط به Microsoft outlook آورده شده است.