طریقه گرفتن پشتیبان از ایمیل ها

به دو روش می توانید از ایمیل های خود پشتیبان بگیرید.

1- با کمک نرم افزارهای وبمیل کلاینت مانند outlook

در این روش ابتدا می بایست به نرم افزار مورد نظر متصل شد و سپس از ایمیل ها پشتیبان گرفت در ذیل نحوه انجام کار را بر روی نرمافزار outlook توضیح می دهیم

1-1- اتصال نرم افزار Outlook به ایمیل دانشگاه زنجان

بر روی لینک نحوه اتصال به outlook کلیک کنید تا مراحل اتصال به پست الکترونیک دانشگاه زنجان را مشاهده نمایید.

1-2- انجام عملیات پشتیبان

با کمک راهنمای نحوه ی تهیه پشتیبان در نرم افزار outlook از ایمیلهایتان نسخه پشتیبان تهیه کنید.

2- از طریق وبمیل دانشگاه زنجان

با کمک فایل راهنما شما می توانید از طریق وبمیل دانشگاه زنجان از ایمیل های خود پشتیبان تهیه کنید.